• Χείρων

CATO CENSOR - DE RE MERCATORIA

Aggiornato il: gen 16


LAT/ITA/ENG/DE


Marcus Porcius Cato Censor


"(...) docebantque cives omni rei fidem tribuere, praeter veritatem."
"(...) e istruivano i cittadini e credere a qualsiasi cosa, tranne che alla verità."
"(...) and instructed the citizens to believe in anything but the truth."
"(...) und lehrten die Bürger, an alles andere, nur nicht an die Wahrheit zu glauben."

de re mercatoria, ant.n1